PRIVACY & ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom wij deze verwerken. Tot slot informeren wij u over uw rechten en over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Onze Algemene Voorwaarden geven aan onder welke voorwaarden u deze website gebruikt en met ons overeenkomsten sluit. Het betreft een aantal algemene regels, noodzakelijk om de kwaliteit van onze dienstverlening optimaal te houden zonder veel overlast voor u en voor ons.

PRIVACY
IKARI is de commerciële benaming van de bvba MSC BNL, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162/1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0478359161

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Uw gegevens worden verwerkt door IKARI. Als verwerkingsverantwoordelijke verklaren wij de Belgische privacywetgeving na te leven, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Binnen onze organisatie zijn uw gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke medewerkers die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren via privacy@ikari-institute.be per klassieke post op onze maatschappelijke zetel.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?
  De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt
  Wanneer u IKARI contacteert voor een behandeling, hebben wij een aantal gegevens van u nodig, zoals:
  – Identificatiegegevens: naam, geslacht
  – Contactgegevens: adres, e-mail, telefoonnummer
  – Uw skincode, noodzakelijk voor de personalisering van uw producten
  – Dermatologische informatie om uw skincode te bepalen


  Naast deze algemene persoonsgegevens is IKARI ook genoodzaakt bepaalde gevoelige informatie bij u op te vragen. Dit betreft informatie voor het bepalen van uw skincode waarbij de opgevraagde informatie beperkt blijft tot een absoluut minimum, teneinde uw persoonlijke skincode te kunnen samenstellen.

  Waarom worden uw gegevens verwerkt?
  De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen verzorgen met een persoonlijk karakter.
  Uw persoonsgegevens en andere informatie en bestanden worden door IKARI  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
  – Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen;
  – Om schriftelijk (per mail en/of per post) te communiceren;
  – Om nieuwsbrieven, tevredenheidsenquêtes en e-boeken te kunnen versturen;
  – Om uw skincode te bepalen;


  IKARI kan uw gegevens gebruiken in het kader van de evaluatie en bijsturing van haar software die uw skincode zal bepalen. Dit zal enkel gebeuren op basis van statistische of geaggregeerde informatie. Indien uw gegevens hiervoor worden gebruikt zal dit uitsluitend anoniem zijn en als onderdeel van een grotere (statistische of aggregatie) vergelijkingsgroep en dus nooit individueel (zelfs niet anoniem).

  Wie ontvangt mijn gegevens?
  Uw persoonsgegevens worden op geen enkele manier commercieel ter beschikking gesteld aan derden.

  In het kader van de dienstverlening kan IKARI beroep doen op derden voor de verwerking van uw gegevens (online betalingen (EU), het verzorgen van de server omgeving (EU), domeinnamen & SSL certificaten (EU), het verzorgen van IT-infrastructuur (EU), boekhouding (EU) en het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven & uitnodigingen (Mailchimp, GDPR Compliant, buiten EU).

  Uw dossier kan ook worden overgemaakt aan een auditkantoor voor het uitvoeren van een audit in het kader van het verkrijgen/behouden van een kwaliteitslabel.

  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

  IKARI kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de IKARI-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de IKARI-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

  Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
  Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 2.2. te verwezenlijken.

  In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met wettelijke verplichte termijnen en eventuele geldende verjaringstermijnen.

  Welke rechten heb ik als patiënt?
  – Recht op toegang en inzage: U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
  – Recht op verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  – Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 
  – Recht van gegevensoverdracht: Indien u dit wenst, kunt u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is.
  – Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
  – Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@ikari-institute.be.
  – Klachten: U hebt het recht een klacht in te dienen bij de GBA, Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 2. Veiligheid en vertrouwelijkheid
  Veiligheidsmaatregelen
  Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

  Technische maatregelen:
  – De servers zijn voorzien van een firewall
  – De websites zijn beveiligd met een SLL-certificaat en alle http-verkeer wordt omgeleid naar https.
  – Toegangsbeveiliging
  – Beveiligde back-ups en beveiligde cloudomgeving

  Organisatorische maatregelen:
  – Intern machtigingenbeheer: enkel welbepaalde personen hebben toegang
  – Incidentenbeheer
  – Policy voor onze eigen medewerkers
  – Opleiding van onze eigen medewerkers
  – Vertrouwelijkheidsclausules

  Cookies
  Cookies (het plaatsen van kleine stukjes informatie in uw browser) worden enkel gebruikt voor het opslaan van informatie die het bezoek aan onze website vergemakkelijkt.

  Verder beperkt de software het gebruik van cookies tot een minimum en slaat deze cookies slechts tijdelijk op. Zij worden verwijderd na het afsluiten van uw sessie.

  U kunt in uw browser de optie ‘Cookies’ afsluiten. Als u dit doet, kunnen wel een aantal functionaliteiten verloren gaan.

  Wettelijke context
  Dit privacy statement heeft betrekking op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, de wet van 11 december 1998, en het  KB van 13 februari 2001 (België) en op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van mei 2016.

  Dit privacy statement maakt integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.


ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen die u stelt met de bvba MSC BNL, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162/1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0478359161

IKARI is de commerciële benaming van de bvba MSC BNL.

Door de toegang tot en het gebruik van de website, het ondergaan van behandelingen evenals door elke andere samenwerking met IKARI (van welke aard ook) verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 1. Gelding van deze Algemene Voorwaarden
  1.1. Wanneer u gebruik maakt van de website,  of een behandeling ondergaat bij IKARI bevestigt u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid te aanvaarden. Uitsluitend huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en IKARI. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.
  1.2. IKARI kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling of behandeling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.
  1.3. IKARI biedt zijn behandelingen aan, uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn. 

   

  IKARI wenst u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

  2. Behandelingen
  2.1. Annuleringen
  Elke afspraak kan kosteloos worden geannuleerd tot 24 h voor de geplande afspraak. Annuleringen kunnen enkel telefonisch en tijdens de openingsuren van IKARI. Annuleringen die ons minder dan 24 h. voor de geplande afspraak bereiken geven ons het recht om een vergoeding aan te rekenen van 50,00 euro. 
  2.2. Informatie
  U heeft recht op eerlijke en integere informatie. Die informatie krijgt u tijdens het eerste consult. U zal helder en volledig worden geinformeerd over de behandeling, de mogelijkheden met betrekking tot de behandeling, de contra-indicaties, het te verwachten resultaat, de herstelperiode en de eventuele nazorg die nodig of gewenst is, mogelijke complicaties, risico’s en de kosten. Indien u van oordeel bent dat u onvoldoende bent geïnformeerd dan geven wij op uw eerste verzoek alle bijkomende informatie die u wenst. 
  2.3. Klachten na behandeling
  Elke klacht na een behandeling dient, op straffe van verval, binnen de 3 werkdagen na vaststelling, te worden gemeld aan IKARI. De melding dient een duidelijke omschrijving van de klacht te omvatten en schriftelijk te worden gemeld aan IKARI Institute, Jan Van Rijswijcklaan 162 / 1, 2020 Antwerpen of via email op het adres: service@ikari-institute.be.
  Na ontvangst van uw duidelijke klacht zal IKARI u contacteren en een voorstel formuleren om tegemoet te komen aan uw klacht. Dit voorstel zal steeds bestaan uit een controle van uw klacht en de behandeling bij IKARI en vervolgens een voorstel om tegemoet te komen aan uw klacht. U heeft dan gedurende 5 werkdagen de tijd om te reageren op het door IKARI geformuleerde voorstel.
  – ofwel bent u akkoord met het voorstel en zal een afspraak worden gemaakt om dit uit te voeren;
  – ofwel ben u niet akkoord met het voorstel en dan laat u dit schriftelijk en met uw motieven kennen aan IKARI.
  Slechts na het doorlopen van voormelde minnelijke procedure kan er formeel een klacht worden ingediend, in rechte dan wel via aangifte bij de verzekering.
  2.4. Betalingen
  In afwijking van artikel 5 gelden voor behandelingen bij IKARI  hiernavolgende voorwaarden:
  – Alle behandelingen zijn contant betaalbaar. IKARI verwacht dat u na behandeling en voor het verlaten van onze lokalen uw behandelingen betaald.
  – In uitzonderlijke omstandigheden (bv. bankcontact buiten dienst) zal u gevraagd worden een document te ondertekenen waaruit uw totale schuld aan IKARI blijkt en gevraagd worden deze binnen de 5 dagen te betalen door overschrijving op het aangegeven rekeningnummer.
  – Bij niet tijdige betaling zal IKARI alle verdere behandelingen staken.
  – Laattijdige betalingen zullen na een eerste herinneringsbrief van IKARI aanleiding geven tot een forfaitaire verhoging van 50 euro voor administratiekosten en tevens zal op het verschuldigde bedrag een nalatigheidsinterest worden aangerekend van 7,5 % op jaarbasis.

  3. Aansprakelijkheid
  3.1. Gebruik van de website
  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies worden beschouwd.
  3.2. Zelftest huidanalyse
  De zelftest huidanalyse op onze website kan uitzonderlijk minimale afwijkingen vertonen met een professionele huidanalyse. Wij doen grote inspanningen opdat deze mogelijke afwijkingen steeds zo klein mogelijk zijn.
  3.3. Algemene aansprakelijkheid voor producten en behandelingen
  IKARI is niet aansprakelijk voor enige schade die wij zouden veroorzaken door onze fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van onze werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van IKARI is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product of de behandeling in kwestie overschrijden.
  3.4. Gebruik van materiaal van de website
  Enkel en alleen met de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van IKARI kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.
  3.5. Werking van de website
  IKARI geeft geen garanties voor de goede werking van de website. IKARI kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze website.
  IKARI kan in geen geval, tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
  Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
  3.6. Google Analytics:
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  4. Auteursrecht en intellectuele eigendom
  4.1. IKARI heeft haar behandelingen ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de website, en de behandelingen (inclusief lay-out en vormgeving van de website, logo’s, merken, teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software, werkmethodes, protocollen, enz.) is onze eigendom. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden door ons beheerd.
  4.2. Alle gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating van IKARI of van de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van IKAR. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

  5. Privacy
  IKARI erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons privacybeleid vindt u onder “Privacy”. Bij het  ondergaan van een behandeling aanvaardt u dit privacybeleid. Door bij ons een behandeling te ondergaan, geeft u de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. U heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

  6. Slotbepalingen
  6.1  IKARI kan huidige Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien expliciet hiernaar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.
  6.2. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.
  6.3.   Naamswijzigingen, adreswijzigingen en andere wijzigingen die belangrijk zijn dienen schriftelijk gemeld te worden aan onze Klantendienst.
  6.4.  Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.).
  6.5. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.
  6.6. Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 13 juli 2018.